buy custom essays onlinebuy custom essays online

Quản Trị Exchange Server 2010 - Phần 2
Quản trị mạng Cisco »
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Quản Trị Exchange Server 2010 – Phần 2

Quản Trị Exchange Server 2010 – Phần 2

Module 2 Chuyển đổi Exchange server 2003 sang Exchange server 2010

I. Giới Thiệu

Như trong bài lab trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn cách thức chuyển đổi một hệ thống AD đang vận hành trên nền windows server 2003 sang server windows 2008. Tiếp tục bài lab này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi hệ thống exchange server 2003 của doanh nghiệp các bạn sang hệ thống exchange server 2010 với đầy đủ tính năng của một exchange server 2003 và bên cạnh đó là những tính năng mới nổi trội khác so với các phiên bản exchange 2000, exchange 2003 hoặc exchange 2007
II. Mục Đích

– Cài đặt exchange 2010 trong cùng một hệ thống với exchange 2003

– Di chuyển cấu trúc mailbox, public folder và system folder của exchange 2003 tới exchange 2010
III. Mô Hình

1. Trước khi transition

2. Sau khi transition

IV. Yêu Cầu

1. Yêu cầu hệ thống hiện tại

Trong bài lab này sẽ tiếp tục với hệ thống bài lab trước nên cấu trúc hệ thống không thay đổi và bắt buộc phải giống cấu trúc hệ thống trước.

 

Do kế tiếp bài lab trước nên ta sẽ kiểm tra các yếu tố còn lại

Active Directory forest: Windows Server 2003

Exchange Server 2003 organization: Native Mode

Disable link state:

– Di chuyển tới HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc\P arameters

– Tạo mới một registry DWORD Value với tên SuppressStateChanges

– Và đặt cho giá trị này bằng 1

2. Yêu cầu phần cứng

 

3. Yêu cầu phần mềm

– DVD source Microsoft Windows Server 2008 R2 64bit

– DVD source exchange server 2010

V. Thực Hiện

1. Chuẩn bị

Vì tính chất yêu cầu của exchange 2010 bắt buộc phải được cài đặt trên nền windows server 2008 64 bit nên bắt buộc chúng ta phải chuẩn bị một server đã cài đăt OS server windows server 2008 R2 64bit. Sau khi cài đặt thì ta sẽ tiến hành join domain này vào hệ thống hiện tại và đăng nhập vào server này với quyền domain admin. Để cài đặt windows server 2008 và join domain vui lòng xem lại bài lab trước.

2. Cài đặt thành phần yêu cầu của exchange 2010

Trước khi cài đặt exchange 2010 ta phải cài đặt các thành phần yêu cầu của exchange. Các thành phần yêu cầu của exchange như bên dưới
a. Web Server

* Security

+ Basic Authentication

+ Windows Authenticaton

+ Digest Authentication

* Performance

+ Static content compression

+ Dynamic content compression

* Management Tools

+ IIS Management console

* IIS 6 Management Compatibility

+ IIS 6 metabase compatibility

+ IIS 6 WMI compatibility

+ IIS 6 scripting tools

+ IIS 6 management console

Để cài đặt web server và các module của web server ta vào start -> Server Manager

Click Add Roles -> click Next

Chọn Web Server -> click Next 2 lần

Chọn các services như yêu cầu bên trên

Click Next -> click install để bắt đầu cài đặt -> click close để đóng cửa sổ add role.

b. Server Feature

* Net Framework 3.5 SP1

* HTTP activation

* RPC Over HTTP Proxy

* Remote server administration tools

+ AD DS and AD LDS Tools

Tại server manager -> click Features -> click Add Features

Chọn các features đã liệt kê ở trên -> click next 3 lần -> click install

Click close và hệ thống sẽ yêu cầu khởi động lại -> khởi động lại máy.

c. Net Tcp Port Sharing mode automatic

3. Cài đặt exchange 2010

a. Cài đặt exchange 2010

Trước khi cài đặt exchange 2010 ta phải tiến hành chuẩn bị qua nhiều giai đoạn khác nhau và có lẽ đây là giai đoạn liền kề và cũng là cuối cùng trước khi tiến hành cài đặt một exchange 2010. Để cài đặt exchange 2010 ngòai các component yêu cầu ta phải chuẩn bị môi trường cho exchange. Môi trường ở đây được đề cập là gì ? Để chi tiết hơn ta hãy làm các bước tiếp theo của bài lab này.

Mở CMD -> chuyển tới thư mục chứa source exchange 2010 -> lần lượt gõ các lệnh sau:

Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions: exchange 2003 sử dụng Receipient Update Service (RUS) để cập nhập danh sách địa chỉ và địa chỉ email trong AD nhưng trong exchange 2010 tính năng này được thay thế bởi Email Address Policy. Tham số /PrepareLegacyExchangePermissions dùng để chuẩn bị cho 2 hệ thống exchange cùng có thể tồn tại trên cùng một AD.

Setup.com /PrepareSchema: lệnh này dùng để mở rộng AD schema cho exchange 2010

Setup.com /PrepareAD : lệnh này sẽ update hệ thống exchange hiện tại và lưu thông tin cấu hình trên AD hỗ trợ exchange 2010. Trong exchange 2003 thông tin được lưu trong “First Administrative Group”. Và tương tự exchange 2010 sẽ tạo một Administrative Group với tên “Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)” để lưu thông tin của exchange 2010. Và phần này sẽ được hiển thị thông qua System Manager của exchange 2003.

Setup.com /PrepareDomain : đây là bước cuối cùng để tạo các nhóm cần thiết cho exchange 2010 trên Active Directory

Tới đây ta có thể tiến hành cài đặt exchange 2010 trên hệ thống cùng với exchange 2003.

Đưa DVD source exchange 2010 và DVD tray và double click trên file setup.exe -> click choose exchange language option -> click install only languages from the DVD

Click Install Microsoft Exchange

Màn hình chào mừng xuất hiện -> click next

Click “I accept the term…” -> click next 2 lần

Tại đây nếu cài đặt mặc định ta chọn Installation Type là Typical, tại đây ta không chọn Custom -> click next

Trong mô hình bài lab này ta chọn 3 role cần cài đặt là mailbox role, client access role và hub transport role -> click next

Tại đây ta tick chọn “The Client Access server role will…” và nhập tên domain mà ta dùng phục vụ cho client truy cập check mail thông qua web. -> click next

Tại Mail Flow settings ta nhấn chọn browse và chỉ ra server EX2003 -> click next

Các thông số còn lại ta để mặc định cho tới quá trình cài đặt exchange 2010

Tới đây ta đã hoàn thành việc cài đặt exchange 2010 trong cùng một hệ thống với exchange 2003.

Sau khi cài đặt xong exchange 2010 ta sẽ kiểm tra qua hệ thống xem có ảnh hưởng đến việc gửi/nhận mail của user không ?

Login vào webmail của user sales01 và gửi 1 email cho nhóm sales

Đăng nhập vào user sales02 kiểm tra xem có nhận được email từ user sales01 không ?

Kết quả từ user sales02:

– Nhận được mail từ sales01 gửi cho nhóm sales.

– Calendar meeting của user sales02 vẫn hoạt động.

Quan sát kết quả và cho thấy tới đây việc gửi/nhận mail của các user có mailbox thuộc hệ thống cũ không có vấn đề gì.

b. Cấu hình Hub Transport

* Cấu hình Send Connectors để gửi email

 

Để tạo mới send connectors ta mở Exchange Management Console -> Organization Configuration -> Hub Transport -> click Send Connectors tab -> click phải chọn New Send Connectors như hình bên dưới

Sau khi click sẽ xuất hiện cửa sổ New Send Connector wizard -> nhập Internet tại phần Name -> click Next

Trang tiếp theo sẽ xuất hiện phần address space -> click add -> tại mục Address gõ dấu * và click OK

Click Next

Sau khi click next thì các thông số còn lại để mặc định đến cuối cùng và nhấn New -> finish

* Cấu hình Receive Connectors để nhận email

Cũng tại Exchange Management Console à di chuyển tới Server Configuration -> Hub Transport -> click phải lên Default receive connector (Default EX2010) -> chọn Properties

Tab authentication bỏ chọn “Offer Basic authentication only after starting TLS”

Di chuyển qua tab Permission Groups à check Anonymous users à click OK

 

4. Transition database từ exchange 2003 sang exchange 2010

a. Moving public folders & system folders

Trước khi bắt đầu phần này chúng tôi đặt ra một câu hỏi: trong hệ thống của bạn máy client có sử dụng MS Outlook 2003 hoặc các phiên bản cũ hơn không ?

NOTE: Nếu client của bạn chỉ dùng MS Outlook 2007 hoặc các bản sau này thì bỏ qua bước này. Bởi vì trong các bộ office sau này đã được tích hợp dịch vụ “Auto Discover” đi kèm theo.

Trong phần cài đặt trước có một thông báo sau khi cài đặt xong như bên dưới.

Warning:

If Microsoft Office 2003 is in use, you should replicate the free/busy folder on this server to every other free/busy server in the organization. This step should be performed once setup completes.

Chính vì vậy ta phải thực hiện bước này trước tiên sau quá trình cài đặt hòan tất.

* Replicate System Folders

Mở Exchange System Manager -> mở rộng Administrativ Groups -> First Administrative Group -> Folders -> click phải lên Public Folders -> chọn View System Folders

Sau khi chọn view system folders à di chuyển tới SCHEDULE + FREE BUSY -> click phải lên First Administrative Groups như hinh bên dưới -> Properties

Tại đây chọn tab Replication -> click Add

Từ public store chọn public folder database của server Exchange 2010 -> click OK

Chỉnh replication interval và replication priority như hình bên dưới -> click OK

Replicate Public Folders

Tương tự như replicate system folder, đối với public folders ta cũng thực hiện tương tự. Trong trường hợp hệ thống của bạn không sử dụng public folder thì có thể bỏ qua bước này.

Tại Exchange System Manager -> mở rộng Administrative Groups -> First Administrative Group -> Folders -> click phải lên Public Folders -> chọn View Public Folders

Sau khi chọn view public folder thì ta sẽ thấy các public folder hiện có trong hệ thống của chúng ta. Trong trường hợp bài lab này tôi lấy ví dụ đối với public folder Sales

Click phải lên public folder Sales chọn properties

Click chọn tab Replication -> click Add

Từ public store chọn public folder database của server Exchange 2010 -> click OK

Sau khi chọn public folder database ta chỉnh lại replication interval và replication priority như hình bên dưới -> click OK

b. Moving mailbox database

Như vậy là ta đã cấu hình replicate public folder xong. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức move một mailbox và cách thức move nhiều mailbox một lúc.

– Move một mailbox riêng lẻ

Để move một mailbox ta mở Exchange Management Console -> Recipient Configuration -> Mailbox -> Click phải lên mailbox cần move chọn New Local Move Request…

Một cửa sổ New Local Move Request sẽ xuất hiện -> click browse

Sau khi click browse sẽ xuất hiện bảng lựa chọn Mailbox Database như hình bên dưới, tại đây ta chọn mailbox database của server EX2010 -> click OK

Click Next -> Next -> New -> Finish để hoàn thành việc move mailbox cho user.

Tại hình dưới ta có thể quan sát và thấy rằng nếu user thuộc mailbox của server EX2010 sẽ có Recipient Type là User Mailbox, ngược lại sẽ là Legacy Mailbox

– Move đồng thời nhiều mailbox

Như hình trên ta thấy có 4 user: sales01, sales02, tech01 và tech02 thuộc mailbox của server EX2003. Trong phần này ta sẽ thực hiện move toàn bộ các user có mailbox trên server EX2003 qua server EX2010.

Trước tiên ta cần xác định mailbox database của user sẽ được move tới. Trong exchange management console -> Server Configuration -> Mailbox: Tại đây ta có thể dễ dàng thấy được tên các mailbox hiện có trên server EX2010

Để lấy tên đầy đủ của một mailbox ta click phải lên mailbox cần lấy tên và quét khối như hình bên dưới

Sau đó ta mở Exchange Management Shell và gõ dòng lệnh sau để tiến hành move mailbox cho hang loạt user:

 

Get-Mailbox –RecipientTypeDetails legacyMailbox | New-MoveRequest –TargetDatabase “Mailbox Database 1128590833”

Dòng lệnh trên sẽ truy vấn tòan bộ trên exchange organization của EX2003 và sẽ gửi kết quả tới lệnh New-MoveRequest. Lệnh này sẽ đưa vào hàng đợi và xử lý trong chế độ ngầm. Sau một thời gian bạn có thể sử dụng lệnh Get-MoveRequest để xem trạng thái của các jobs move mailbox ngầm trên hệ thống.

Sau khi hoàn tất bạn có thể remove các request bằng lệnh Remove-MoveRequest trong Exchange Management Shell

c. Move Offline Address List

Để di chuyển offline address list trong exchange management console ta mở organization configuration -> mailbox -> tab Offline Address Book

Click phải lên Default Offline Address List -> chọn Move

Bảng Move Offline Address Book xuất hiện -> click browse

Chọn Mailbox server EX2010 -> click OK

Click move -> click finish để hoàn tất quá trình move OAB.

d. Update Email Address Policy

Để update email address policy ta không thể dung exchange management console mà phải gõ lệnh trực tiếp trong exchange management shell. Mở exchange management shell và gõ lệnh sau:

 

Get-EmailAddressPolicy | where {$_.RecipientFilterType –eq “Legacy”} | Set-EmailAddressPolicy –IncludedRecipients AllRecipients

e. Update Address List

Để update address list ta ngay tại shell ta gõ lần lượt 5 lệnh sau, trả lời Y khi được hỏi.

Set-AddressList “All Users” –IncludedRecipients MailboxUsers

 

Set-AddressList “All Groups” –IncludedRecipients Mailgroups
Set-AddressList “All Contacts” –IncludedRecipients MailContacts
Set-AddressList “Public Folders” -RecipientFilter { RecipientType -eq ‘PublicFolder’ }

 

Set-GlobalAddressList “Default Global Address List” -RecipientFilter {(Alias -ne $null -and (ObjectClass -eq ‘user’ -or ObjectClass -eq ‘contact’ -or ObjectClass -eq ‘msExchSystemMailbox’ -or ObjectClass -eq ‘msExchDynamicDistributionList’ -or ObjectClass -eq ‘group’ -or ObjectClass -eq ‘publicFolder’))}

Đến đây là ta đã tiến hành cài đặt và chuyển đổi các database từ exchange 2003 qua exchange 2010. Việc cần làm tiếp theo là cấu hình lại các record DNS trong hệ thống cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. Trong suốt các bài lab tôi sẽ sử dụng record https://webmail.mshome.com/owa để phục vụ việc truy cập web cho client.

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Quản Trị Exchange Server 2010 - Phần 2, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.