buy custom essays onlinebuy custom essays online

Load balancing hub transport exchange server2007
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Load balancing hub transport exchange server2007

Load balancing hub transport exchange server2007

    TRIỂN KHAI LOAD BALANCING  HUB TRANSPORT  CỦA

EXCHANGE 2007 SP1 TRÊN NỀN WINDOWS 2008

I.Giới thiệu:

  Trong các công ty hoặc doanh nghiệp có quy mô lớn thì việc hoạt động của 1 hệ thống mạng là liên tục, đòi hỏi hệ thống có  khả năng chịu lỗi cũng như cân bằng tải.

  Có rất nhiều giải pháp cân bằng tải và đáp ứng  khả nănh chịu lỗi cho từng dịch vụ khác nhau,vd: 2 Domain Controller chạy song song,2 Line ADSL..

  Bài lab hướng dẫn cấu hình cân bằng tải và cung cấp khả năng chịu lỗi cho hệ thống Exchange Server 2007,cụ thể là đối với Hub Transport Server Role.

II.Mô hình bài lab:

                                                         Mô hình

Bài lab thực hiện trên 4 máy

-1 PC  Windows 2008 Domain Controller

-2 PC  Windows 2008 làm Hub Transport Server Role.

-1 PC  Windows Vista đóng vai trò Client.

-1 PC Windows XP đóng vai trò Client

Chuẩn bị:

-Trên DC tạo user u1,u2 :123

-Kiểm tra Domain Funstional Level 2003

-Tạo MX Record trỏ về DC.

-Joint Domain 2 máy Client và 2 máy cài Hub Transport.

-Copy Source cài đặt Exchange 2007SP1 cho các máy cần cài.

-Copy MSOutlook cho 2 máy Client dùng test.

-Cài MS Outlook cho các máy Client.

Các bước thực hiện:

1.Cài đặt MailBox Server Role và Client Access Server Role Trên DC

2.Cài đặt Hub Transport Server Role.

3.Cấu hình Network Loadbalacing Hub Transport.

4.Cấu hình Mail Server cho Users gởi nhận mail.

5.Kiểm tra.

III.Thực hiện:

1.Cài đặt MailBox Server Role và Client Access Server Role Trên DC:

Log on User  Administrator@nhatnghe.com /123

a.Cài đặt các thành phần cho Exchange 2007 :

Mở Server Manager từ Administrative Tools ,chuột phải lên Features chọn Add Features.

Hộp thoại Select Features đánh dấu chọn vào ô Windows PowerShell, chọn Next.

Hộp thoại Confirm Installation Selections chọn Install.

Cài xong chọn Close.

Trở lại Server Manager. Chuột phải vào Role chọn Add Roles.

Hộp thoại Before You Begin chọn Next

Hộp thoại Select Server Roles đánh dấu chọn Web Server (IIS) , chọn Next.

Hộp thoại Add features required for Web Server (IIS) chon Add Required Features

Hộp thoại Web Server (IIS) chọn Next.

Hộp thoại Select Role Services đánh dấu chọn thêm vào các thành phần sau:

  • Application Development : ASP.NET
  • Security :                  -Basic Authentication

                                             -Windows Authentication

                                             -Digest Authetication

  • Performance :            Dynamic Content Compression
  • Management Tools: -IIS Management Console

                                       -Management Services

                                       -IIS 6 Management Compatibility

 Đánh dấu các ô chọn xong chọn Next.

Hộp thoại Confirm Installation Selections chọn Install

Sau khi cài đặt xong chọn Close

b.Cài đặt MailBox Server Role và Client Access Server Role:

Mở Source cài Exchange 2007Sp1 chạy File setup.

Màn hình cài đặt chọn vào link Step 4 : Install Microsoft Exchange Server 2007 SP1

Màn hình Introduction chọn Next.

Màn hình License Agreement chọn I accept the…. Chọn Next.

Màn hình Error Reporting : No, chọn Next

Màn hình Installation Type chọn lựa chọn bên dưới Custom Exchange Server Installation chọn Next.

Hộp thoại Server Role Selection đánh dấu chọn vào ô:

            -Mailbox Role

            -Client Access Role

    Chọn Next.

Hộp thoại Exchange Organization đặt tên Nhatnghe, chọn Next.

Hộp thoại Client Settings Chọn No, chọn Next.

Hộp thoại Readiness Checks chọn Install.

Quá trình cài đặt diễn ra.

Sau khi cài xong Finish.

Chọn Ok để Reboot lại Server.

2.Cài đặt Hub Transport Server Role:

Log on Administrator@nhatnghe.com

Cài đặt các thành phần cần thiết cho Exchange như cài trên DC.

            -Windows PowerShell

            -Web Server (IIS)

  •              Application Development : ASP.NET
  • Security :                  -Basic Authentication

                                             -Windows Authentication

                                             -Digest Authetication

  • Performance :            Dynamic Content Compression
  • Management Tools: -IIS Management Console

                                       -Management Services

                                            -IIS 6 Management Compatibility

Mở Source cài Exchange 2007SP1 chạy File Setup.

Màn hình cài đặt chọn vào link Step 4 : Install Microsoft Exchange Server 2007 SP1

Màn hình Introduction chọn Next.

Màn hình License Agreement chọn I accept…. Chọn Next.

Màn hình Error Reporting : No, chọn Next

Màn hình Installation Type chọn lựa chọn bên dưới Custom Exchange Server Installation chọn Next.

Hộp thoại Server Role Selection đánh dấu chọn vào ô Hub Transport Role, chọn Next.

Hộp thoại Exchange Organization đặt tên Nhatnghe, chọn Next.

Hộp thoại Readiness Checks chọn Install.

Cài đặt xong chọn Finish.

Chọn OK để Reboot Server.

3.Cấu hình Network Loadbalacing Hub Transport.

a.Cấu hình trên DC:

– Mở DNS manager từ Administrative Tools.

– Theo đường dẫn Server > Forward Lookup Zones > nhatnghe.com , phải chuột New Host (A or AAAA)….

Khung Name đặt tên mail

Khung Ip address : 192.168.16.100 Chọn Add Host.

Chọn Ok

Kiểm tra đã tạo thành công Host (A) : mail 192.168.16.100.

b.Hub Transport 1 cài đặt Network Load Balacing:

– Start > Programs > Administrative Tools > Server Manager

– Chuột phải Features chọn Add Features.

Hộp thoại Select Features đánh dấu Check ô Network Load Balancing, chọn Next.

Hộp thoại Confirm Installation Selections chọn Install.

Quá trình cài đặt diễn ra.

Sau khi cài xong chọn Close.

c. Cài đặt Network Load Balancing cho Hub Transport 2 tương tự như Hub Transport1 .

d. Cấu hình Cluster trên Hub 1:

Chọn Start > Programs > Administrative Tools > Network Load Balancing Manager.

Chuột phải lên Network Load Balancing Cluster chọn New Cluster.

Hộp thoại New Cluster : Connect

Khung Host : IP HUB1

Chọn Connect.

Kiểm tra Interface available or configuring a new cluster có interface lan chọn Next.

Hộp thoại Host Parameters , chọn Next.

Hộp thoại Cluster IP Address chọn Add , đưa vào IP của Cluster  chọn Next.

Hộp thoại Cluster Parameters để mặc định chọn Next.

Hộp thoại Port Rules, chọn Finish.

Mở Network Connections chuột phải lên card lan chọn Properties.

Kiểm tra có dấu Check ô Network Load Balancing (NLB).

Trở lại Network Load Balacing Manager,phải chuột lên Cluster chọn Add Host To Cluster.

Khung Host nhập vào IP của Hub2 chọn Connect.

Kiểm tra có được kết nối đến Hub2 chọn Next.

Hộp thoại Host Parameters chọn Next.

Hộp thoại Port Rules chọn Next.

Kiểm tra throng Cluster đã có 2 Host là Hub1 và Hub2.

4.Cấu hình Mail Server cho Users gởi nhận mail.

a. Tạo Send Connector:

– Trên DC vào Console quản lý Exchange : Start > Programs > MS Exchange > Exchange Management Console.

– Organization Configuration > Hub Transport > New Send Connector..

Hộp thoại Introduction đặt tên Internet > Next.

Hộp thoại Address space chọn nút Add.. chọn SMTP Address Space..

Hộp thoại SMTP Address Space

 -Khai báo khung Address : *

 -Đánh dấu chọn ô Inclucle all subdomains, chọn OK.

Kiểm tra có 1 Address Space chọn Next.

Hộp thoại Network setting chọn Next.

Hộp thoại Source Server chọn Add….

Chọn HUB1 > OK.

Chọn HUB2 > OK.

Kiểm tra có 2 Source Server > Next.

Hộp thoại New Connector chọn New.

Cài xong chọn Finish.

Kiểm tra khung giữa màn hình đã tạo 1 Send Conector tên Internet.

b.Tạo Receive Connector:

– Chọn vào Server Configuration > Chọn vào Hub Transport.

– Khung ở giữa bên trên chọn vào HUB1,bên dưới chuột phải vào Default HUB1 > Properties.

Chọn qua Tab Permission Groups, đánh dấu chọn vào ô Anonymous users > OK.

Khung ở giữa bên trên chọn vào HUB2,bên dưới chuột phải vào Default HUB2 > Properties

Chọn qua Tab Permission Groups, đánh dấu chọn vào ô Anonymous users > OK.

Chọn qua tab Network, khung Use these local IP address to receive mail > Add…

Nhập vào IP của Cluster.

Kiểm tra đã có IP của Cluster > OK.

Chọn vào HUB1, khung bên phải chọn vào Link New Receive…

Hộp thoại Introduction, đặt tên Receive > Next.

Hộp thoại Local Network Settings, nhập vào địa chỉ IP của 2 Hub Transport.

Kiểm tra lại 2 địa chỉ của Hub Transport có trong khung Local Network sttings.

Hộp thoại Remote Network settings, chọn Add.. > Nhập vào IP của Cluster > OK

Kiểm tra đã có địa chỉ IP Cluster trong Remote Network settings > Next

Hộp thoại New Connector, chọn New.

Sau khhi tạo xong chọn Finish.

Kiểm tra đã tạo mới 1 Receive Connector.

Phải chuột lên Receive chọn Properties.

Qua Tab Permission Groups, đánh dấu chọn vào ô Anonymous users > OK.

c.Tạo MailBox cho Users:

Tại DC mở Exchange Management Console

Chọn vào Recipient Configuration > Mailbox , phải chuột chọn New Mailbox…

Hộp thoại Introduction > Chọn User Mailbox > Next.

Hộp thoại User Type , chọn vào Exsting users > Add… Chọn u1> OK.  Chọn Next

Hộp thoại Mailbox settings chọn Next.

Hộp  thoại New Mailbox > New.

Tạo xong chọn Finish.

Tương tự tạo Mailbox cho u2. Sau khi tạo xong kiểm tra có mailbox của u1,u2.

5. Kiểm tra:

Client 1 cấu hình Outlook và Test mail.

– Đã cài đặt từ bước chuẩn bị.

– Chọn Start > Programs >  MS Office > MS Office Outlook 2007.

– Hộp thoại Auto Account Setup, đánh dấu chọn ô Manually configure server settings or additional srever type > Next.

Hộp thoại Choose Email Service , chọn Microsoft Exchange > Next.

Hộp thoại Microsoft Exchange Settings :

          Khung MS Exchange server : Server.nhatnghe.com

–          Bỏ dấu chọn ô Use Cached Exchange Mode

–          Khung User Name : u1  chọn vào Check Name

Chọn Next.

Chọn Finish để hoàn tất quá trình cấu hình.6

Gởi mail cho User ngoài Internet.

Trong chương trình MS Outlook chọn New > Mail Message.

–          Khung To..:  nhập địa chỉ mail của User ngoài Internet

–          Subject      :  test mail

–          Nhập vào nội dung

Log on User ngoài Internet nhận mail.

 

Gởi Mail nội bộ:

 a.Gửi mail khi cả 2 Hub Transport Online:

 – Log on vào Outlook của u1 gửi mail cho u2.

 Log on User u2 vào Outlook nhận mail:

b. Gửi mail khi 1 trong 2 Hub Transport Offline:

– Disable card mạng Lan Hub1 giả lập Offline.

Log on u1 vào Outlook gửi mail cho u2.

Log on User u2 kiểm tra mail:

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.