buy custom essays onlinebuy custom essays online

Hosting multiple domain on exchange server 2007
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » Messaging » Hosting multiple domain on exchange server 2007

Hosting multiple domain on exchange server 2007

I. Giới thiệu

Nếu trong hệ thống mail của bạn đang có nhu cầu sử dụng nhiều tên domain mà hiện tại bạn chỉ có một máy Exchange Server thì bạn phải giải quyết thế nào?

Nếu công ty của bạn là một Hosting Provider, để quản lý mail của nhiều khách hành trên cùng một máy Mail Server vật lý thì bạn phải giải quyết như thế nào?

Để giải quyết các nhu cầu trên, trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cách hosting nhiều domain trên một máy Exchange Server 2007

Mục đích của bài viết:

Chúng tôi có 1 máy Exchange Server 2007 đang sử dụng domain MSOpenLab.com, trên server này chúng thôi sẽ hosting thêm 2 domain: NhatNghe.com và WebDoanhNghiep.org

Bài lab bao gồm các bước:

1. Tạo Accepted Domain và E-mail Address Policy

2. Tạo Mailbox Database

3. Tạo Recipients

4. Tạo và cấu hình Global Address List

II. Chuẩn bị

Bài lab bao gồm 2 máy:

– Máy Server: Domain Controller và Exchange Server 2007

– Máy Client: Windows XP hoặc Windows Vista có cài Microsoft Office 2007

III. Thực hiện

1. Tạo Accepted Domain và E-mail Address Policy

a. Tạo Accepted Domain Nhatnghe.com

Tại máy Server, logon MSOPENLAB\Administrator. Mở Exchange Management Console, bung Organization Configuration, chuột phải Hub Transport chọn New Accepted Domain

– Trong hộp thoại New Accepted Doamin, nhập nhatnghe.com vào ô Name và Accepted Domain, chọn Authoritative Domain, chọn New, chọn Finish

Kiểm tra trong tab Accepted Domain đã tạo thành công domain Nhatnghe.com

b. Tạo Accepted Domain WebDoanhNghiep.org

Tương tự, thực hiện lại các bước của phần a để tạo Accepted Domain tên WebDoanhNghiep.org

c. Tạo E-mail Address Policy cho NhatNghe.com

Tương ứng với mỗi Accepted Domain, chúng ta phải tạo 1 Email Address Policy để quy định địa chỉ e-mail cho các recipients thuộc domain đó.

Trong cửa sổ Exchange Management Console, bung Organization Configuration, chuột phải Hub Transport chọn New E-mail Address Policy

Hộp thoại Introdution, nhập tên của policy vào ô name, chọn All recipients types, chọn Next

Hộp thoại Conditions, đánh dấu chọn Recipients is in a Company, chọn specified trong ô Step 2, nhập tên Nhat Nghe, chọn next

Hộp thoại E-mail Address, chọn Add

Trong hộp thoại SMTP E-mail Address, chọn First name.last name. Chọn Select accepted domain for e-mail address, chọn Browse, chọn domain nhatnghe.com, chọn OK

Hộp thoại E-mail Address, chọn Next

Hộp thoại Schedule, chọn Next. Hộp thoại New E-mail Address Policy, chọn New, Finish

Kiểm tra, trong tab E-mail Address Policy tạo thành công E-mail Address cho Nhatnghe.com

d. Tạo E-mail Address Policy cho WebDoanhNghiep.org

Tương tự, thực hiện các bước như trong phần c để tạo E-mail Address Policy cho domain WebDoanhNghiep.org

2. Tạo Mailbox Database

Trong cửa sổ Exchange Management Console, bung Server Configuration\Mailbox, chuột phải First Storage Group chọn New Mailbox Database

Hộp thoại New Mailbox Database, nhập tên NhatNghe Database vào ô Name, chọn New, chọn Finish

Kiểm tra, trong First Storage Group tạo thành công NhatNghe Database

3. Tạo Exchange Recipients

Tạo Distribution Group và Mailbox Database cho các user của Nhatnghe.com và WebDoanhNghiep.org

a. Tạo Mailbox User cho Nhatnghe.com

Trong cửa sổ Exchange Management Console, chuột phải Recipient Configuration, chọn New Mailbox

Hộp thoại Introdution, chọn User Mailbox, chọn Next

Hộp thoại User Type, chọn New user, chọn Next

Hộp thoại User Informaion, nhập thông tin như trong hình để tạo mailbox user, chọn Next

Hộp thoại Mailbox Settings, chỉ đường dẫn Mailbox Database đến NhatNghe Database, chọn Next

Hộp thoại New Mailbox, chọn New, chọn Finish

Trong Recipients Configuration, chuột phải mailbox user Dong Phuong Nam chọn Properties

Hộp thoại Dong Phuong Nam Properties, vào tab Organization, nhập Nhat Nghe vào ô Company, chọn OK


Tương tự, tạo Mailbox user Luu Hoang Giang có thuộc tính Company là Nhat Nghe

Kiểm tra địa chỉ e-mail của Dong Phuong Nam và Luu Hoang Giang là @nhatnghe.com

b. Tạo Distribution Group cho Nhatnghe.com

Trong cửa sổ Exchange Management Console, chuột phải Recipient Configuration chọn New Distribition Group

Hộp thoại Introdution, chọn New group, chọn Next

Hộp thoại Group Information, chọn Security, nhập tên NhatngheGroup vào ô Name, chọn Next

Hộp thoại New Distribution Group, chọn New, chọn Finish

Trong Recipient Configuration, chuột phải NhatngheGroup chọn Properties

Qua tab Member, add 2 user Dong Phuong Nam và Luu Hoang Giang làm thanh viên của NhatngheGroup


Qua tab E-mail Address, chọn Edit, sửa địa chỉ e-mail thành NhatngheGroup@nhatnghe.com, bỏ dấu chọn Automatically update e-mail address based on e-mail address policy, chọn OK

c. Cấu hình Microsoft Outlook, kiểm tra gởi nhận e-mail

Tạo máy Client, cấu hình MS Outlook cho các mailbox user Dong Phuong Nam và Luu Hoang Giang, các bạn có thể tham khảo các cấu hình MS outlook tại http://msopenlab.com/index.php?article=50

Mở MS Outlook của Luu Hoang Giang, chọn New

Gởi e-mail tới địa chỉ DongPhuong.Nam@nhatnghe.com

Mở MS Outlook của Dong Phuong Nam, kiểm tra nhận được e-mail của Luu Hoang Giang gởi.

d. Tạo Mailbox User và Distribution Group cho WebDoanhNghiep.org

Tương tự, thực hiện như các bước trong phần a,b và c để tạo Mailbox User và Distribution Group cho WebDoanhNghiep.org

4. Tạo và cấu hình Global Address List

Để các user của mỗi domain sử dụng được một Address List khác nhau, chúng ta sẽ tạo cho mỗi domain một Global Addess List. Global Address List của domain nào chỉ lưu trữ thông tin của các recipients của domain đó.

a. Tạo Global Address List cho Nhatnghe.com

Tại máy server, mở Exchange Management Shell, gõ lệnh tạo Global Address List:

New-GlobalAddressList –Name “NhatNgheGAL” –IncludesRecipients All Recipients –ConditionalCompany “Nhat Nghe”

Trong Exchange Management Console, bung Organization Configuration, trong tab Address Lists kiểm tra tạo thành công NhatngheGAL

Để cấp user của domain Nhatnghe.com không được sử dụng Default Global Address List, chúng ta sẽ deny quyền của NhatngheGroup trên Default Global Address List bằng lệnh:

Add-ADPermission –Identity “Default Global Address List” –User “NhatngheGroup” –AccessRights GenericAll -Deny

Cập nhật các Global Address List bằng lệnh:

Update-GlobalAddressList “Default Global Address List”

Update-GlobalAddressList “NhatNgheGAL”

b. Kiểm tra Global Address List

Tại máy Client, mở Outlook của Luu Hoang Giang, mở Address Book

Kiểm tra Luu Hoang Giang là mailbox user của domain Nhatnghe.com nên chỉ sử dụng được Global Address List của Nhatnghe.com

Mở MS Outlook của Dao Duy Hieu, mở Address Book

Kiểm tra, Dao Duy Hieu được sử dụng Default Global Address List của MOpenLab.com vì Dao Duy Hieu là Mailbox User của domain MSOpenLab.com

c. Tạo Global Address List cho domain WebDoanhNghiep.org

Tương tự, thực hiện lại các bước trong phần a và b để tạo và cấu hình Global Address List cho domain WebDoanhNghiep.org

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Hosting multiple domain on exchange server 2007, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.