buy custom essays onlinebuy custom essays online

Cài đặt dịch vụ DNS
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » WAN » Quản trị Hệ điều hành Solaris 10

Quản trị Hệ điều hành Solaris 10

  • Posted on August 13, 2012 in WAN
  • |
  • by

Solaris 10: Bài 2 Cài đặt dịch vụ DNS

 

Phần I: Qúa trình phân giải tên

Solaris có thể triển khai các lọai DNS server:

  • Root servers
  • Primary servers
  • Secondary servers
  • Caching-only servers
  • Forwarding servers

Qúa trình phân giải tên được thực hiện theo trình tự sau:

 

1. Client trên hệ thống mạng, vần phân giải www.vnexpress.net, client tra cứu file /etc/nsswitch.conf để biết thứ tự quá trình phân giải tên: flies,nisplusdns

2. Client tra cứu file /etc/inet/hosts để tìm kiếm www.vnexpress.net , giả sử file không chứa thông tin cần truy vấn

3. Client tạo 1 truy vấn đến NIS+ server để tra cứu thông tin về www.vnexpress.net, kết quả là không có record nào liên quan đến truy vấn

4. Client tra cứu file /etc/resolv.conf  để xác định danh sách tìm kiếm phân giải tên và địa chỉ DNS servers.

 

Ví dụ:

# /etc/resolv.conf

search    one.edu two.edu three.edu

nameserver  192.168.1.2

domain      nhatnghe.com

 

5. Client gởi yê cầu truy vấn – recursive đến local DNS để tra cứu thông tin IP của www.vnexpress.net và client chờ cho đến khi quá trình phân giải tên hòan thành.

6. Local DNS server tra cứu thông tin trong cache xem các thông tin truy vấn gần đây có record www.vnexpress.net đã được phân giải không. Nếu địa chỉ IP của www.vnexpress.net có sẵn trong cache, nó sẽ trả kết quả về cho client (non-authoritative)

7. Nếu Local DNS server không có thông tin về www.vnexpress.net, nó sẽ liên lạc với root servers và gởi 1 truy vấn dạng iterative: “Send me the best

answer you have, and I will do all of the work.”

8. Root server trả về thông tin tốt nhất mà nó có bao gồm tên và địa chỉ của tất cả các server đang quản lý .net cùng với giá trị TTL cho biết những thông tin này sẽ được lưu bao lâu trong cache của local DNS server.

9. Local DNS server liên lạc với một trong những server quản lý .net thông qua kết quả từ root server trả về

10. Máy server trong domain net trả về tông tin tốt nhất nó có, gồm tên và địa chỉ của tất cả các server của domain vnexpress.net

Và giá trị TTL .

11. Local DNS server liên lạc với một trong những server trong domain vnexpress.net và tạo một truy vấn tìm địa chị IP của www.vnexpress.net.

12. Server trong domain vnexpress.net trả về địa chỉ IP www.vnexpress.net, cùng với giá trị TTL.

 

13. Local DNS server trả về địa chỉ IP mà client yêu cầu

 

 

Phần II: Các bước thực hiện

 

Cấu hình dịch vụ DNS cho domain nhatnghe.com

Ip của server: 192.168.1.2

Trong ví dụ triển khai 1 máy chủ DNS có khả năng cập nhật động

 

Bước

Thực hiện

1

Sọan file /etc/hosts với nội dung:

 

127.0.0.1        localhost       

192.168.1.2   server1           loghost

2

Soạn file /etc/named.conf, file này được sử dụng khi khởi động dịch vụ DNS

Cũng như chỉ ra đường dẫn chứa các file cấu hình khác

 

 

options {

DIRECTORY “/var/named”;

};

 

acl “nets”{

{192.168.1.0/24;};

};

 

zone “.” in {

type hint;

file “named.root”;

};

 

zone “nhatnghe.com” in {

type master;

file “forward.zone”;

allow-update { 127.0.0.1; 192.168.1.2; };

};

 

zone “1.168.192.in-addr.arpa” in {

type master;

file “reverse.rzone”;

allow-update { 127.0.0.1; 192.168.1.2; };

};

 

zone “0.0.127.in-addr.arpa” in {

type master;

file “loop.back”;

};

 

3

Tạo thư mục sau dùng chứa các file cấu hình DNS

 

#mkdir -p /var/named

 

4

Tại file /var/named/named.root với nội dung sau

File này chứa thông tin về 13 root server (tại đây đã bỏ bớt đi 1 số server)

 

; formerly NS.INTERNIC.NET

;

. 3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.

A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.4

;

; formerly NS1.ISI.EDU

;

. 3600000 IN NS B.ROOT-SERVERS.NET.

B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.9.0.107

;

; formerly C.PSI.NET

;

. 3600000 IN NS C.ROOT-SERVERS.NET.

C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.33.4.12

 

; housed in Japan, operated by WIDE

;

. 3600000 IN NS M.ROOT-SERVERS.NET.

M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 202.12.27.33

 

5

 

Tạo file /var/named/forward.zone

File này chứa chứa thông tin về vùng phân giải thuận: tên sang IP và các record

 

$TTL 86400

;{name}          {ttl}    Class   SOA                Origin                         Postmaster

;———————————————————————- ———————————-

@                                IN        SOA                server1.nhatnghe.com.          root.server1.nhatnghe.com. (

2005010101             ; Serial

3600                           ; Refresh (1 Hour)

1800                           ; Retry (30 Minutes)

6048000                    ; Expire (1 Week)

86400 )                      ; Minimum (24 Hours)

;

;{name}          {ttl}    Class   NS       Nameserver Name

;———————————————————————- ———————————-

                                    IN        NS       server1.nhatnghe.com.

 

;

;{name}          {ttl}    Class   A         IP Address

;———————————————————————- ———————————-

Client31                     IN        A         192.168.1.1

server1                       IN        A         192.168.1.2

Client32                     IN        A         192.168.1.3

Client32                     IN        A         192.168.1.4

 

localhost                    IN        A         127.0.0.1

;

;{name}          {ttl}    Class   CNAME         Canonical Name

;———————————————————————- ———————————-

router                          IN        CNAME         Client31

dns                              IN        CNAME         server1

 

6

Tạo file /var/named/reverse.rzone

File này chứa thông tin về vùng phân giải nghịch: IP sang tên và các record khác

 

$TTL 86400

;

;{name}          {ttl}    Class   SOA                Origin                                     Postmaster

;———————————————————————- ———————————-

@                                IN        SOA                server1.nhatnghe.com.          root.server1.nhatnghe.com. (

                2005010101                         ; Serial

                3600                                       ; Refresh (1 Hour)

                1800                                       ; Retry (30 Minutes)

                6048000                                ; Expire (1 Week)

                86400 )                                  ; Minimum (24 Hours)

;

;{name}          {ttl}    Class   NS                   Nameserver Name

;———————————————————————- ———————————-

                        IN NS server1.nhatnghe.com.

 

;

;{name} {ttl}             Class               PTR                 Real Name

;———————————————————————- ———————————-

1                                  IN                    PTR                 Client31.nhatnghe.com.

2                                  IN                    PTR                 server1.nhatnghe.com.

3                                  IN                    PTR                 Client32.nhatnghe.com.

4                                  IN                    PTR                 Client33.nhatnghe.com.

 

7

 

———————-/var/named/loop.back—————–

$TTL 86400

;

;{name}          {ttl}    Class   SOA                Origin                                     Postmaster

;———————————————————————- ———————————-

@                                IN        SOA                server1.nhatnghe.com. root. server1.nhatnghe.com. (

             2005010101                          ; Serial

             3600                                       ; Refresh (1 Hour)

             1800                                       ; Retry (30 Minutes)

             6048000                                ; Expire (1 Week)

             86400 )                                  ; Minimum (24 Hours)

;

;{name}          {ttl}    Class   NS                   Nameserver Name

;———————————————————————- ———————————-

                                    IN        NS                   server1.nhatnghe.com.

           

;

;{name}          {ttl}    Class   PTR                 Real Name

;———————————————————————- ———————————-

1                                  IN        PTR                 localhost.

 

 

 

8

Chép file

Cp /etc/nsswitch.dns  /etc/nsswitch.conf

#

# /etc/nsswitch.files:
#
# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf; it
# does not use any naming service.
#
# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the
# /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet" transports.
passwd:     files
group:      files
hosts:      files      dns
networks:   files
protocols:  files
:          :          :          :          :          :
:          :          :          :          :          :

 

8

/etc/resolv.conf

 

#

# /etc/resolv.conf

nameserver     192.168.1.2

domain                        nhatnghe.com

 

10

Start service

svcadm enable svc:/network/dns/server:default

svcadm enable svc:/network/dns/client:default

Kiểm tra thấy dịch vụ DNS đã họat động:

svcs -a | grep dns

online 11:49:41 svc:/network/dns/server:default

online 11:49:53 svc:/network/dns/client:default

 

11

Kiểm tra

Tại cửa sổ lệnh, dùng nslookup kiểm tra quá trình phân giải tên của dịch vụ DNS

 

 

Tại máy XP, Đặt Preferred DNS chỉ về máy 192.168.1.2

Dùng nslookup phân giải, thành công

 

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Other Posts in this category

No more posts found in this category
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.