buy custom essays onlinebuy custom essays online

Triển khai snort trên CentOS
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ thống » LAN » Triển khai snort trên CentOS

Triển khai snort trên CentOS

 • Posted on August 9, 2012 in LAN
 • |
 • by

Giới thiệu

Snort là một dạng IDS (Instruction Detection System). IDS là một hệ thống được cài đặt trên mạng làm nhiệm vụ giám sát những packet  vào ra hệ thống mạng. Khi Snort phát hiện một cuộc tấn công thì nó có thể phản ứng bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào cấu hình mà người quản trị mạng thiết lập, chẳng hạn như nó có thể gởi thông điệp cảnh báo đến nhà quản trị hay loại bỏ gói tin khi phát hiện có sự bất thường trong các gói tin đó.

Snort hoạt động dựa trên các luật – rule xây dựng sẵn và phải được cập nhật thường xuyên. Mỗi luật đại diện cho một cuộc tấn công. Khi có một packet đến hệ thống nó sẽ được áp vào tập luật, nếu có sự so trùng  snort sẽ phản ứng.

ví dụ về 1 rule: 

alert tcp !192.168.1.0/24 any -> 192.168.1.0/24 111 (content: “|00 01 86 a5|”; msg: “external mountd access”;)

Phần đầu của luật mô tả cách hành động (rule’s action) là alert, giao thức (tcp) và địa chỉ IP nguồn, đích cũng như thông tin về port. Phần này gọi là “rule header”.

Phần còn lại của luật, được biết như “rule option”, chứa thông điệp báo động và thông tin sẽ được snort sử dụng để kiểm tra xem liệu luật đó có phù hợp (match) với gói tin không.

Mô hình

 

Snort server: cài phần mềm snort

Windows 2k3: sử dụng phần mềm nmap tiến hành quét port trên máy snort

 

 

1. Cài đặt Snort

1.1 Cài các gói yêu cầu sau

 1.     Lần lượt cài các gói phụ thuộc:
 1. –          mysql
 1. –          mysql-bench
 1. –          mysql-server
 1. –          mysql-devel
 1. –          yum-utils
 1. –          php-mysql
 1. –          httpd
 1. –          gcc
 1. –          pcre-devel
 1. –          php-gd
 1. –          gd
 1. –          distcache-devel
 1. –          mod_ssl
 1. –          glib2-devel
 1. –          gcc-c++
 1. –          libpcap-devel
 1. –          php
 1. –          php-pear

 

 

 

Trường hợp các hàm thư viện và các gói phần mềm cần thiết chưa được cài bạn có thể thực hiệc các bước sau cho nhanh:

b1. tạo thư mục trong root:

mkdir media/CentOS

 

b2. mount dvd vào thư mục:

mount dev/cdrom /media/CentOS

 

b3. import key PGP:

rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

 

b4. cài đặt yum với 4 gói sau đây:

yum –disablerepo=\* –enablerepo=c5-media groupinstall “Development Tools”

yum –disablerepo=\* –enablerepo=c5-media groupinstall “Development Libraries”

yum –disablerepo=\* –enablerepo=c5-media groupinstall “MySQL Database”

 

Sau đó kiểm tra nếu thiếu gói nào thì cài thêm gói đó

 

1.2. Cài đặt Snort

chép snort vào /snort

cd /soft

Giải nén snort            

              tar -zxvf snort-2.8.4.1.tar.gz

              cd snort-2.8.4.1

– Lần lượt thực hiện các sau để cài đặt snort

#./configure –with-mysql –enable-dynamicplugin

#Make

 

#make install

 

 

1.3. Cấu hình snort

– Tạo các thư mục hoạt động cho snort

              mkdir /etc/snort

              mkdir /etc/snort/rules

              mkdir /var/log/snort

– Chép các file cấu hình

              cd etc/

              cp * /etc/snort

 

– Tạo nhóm & người dùng cho snort

              groupadd snort

              useradd -g snort snort -s /sbin/nologin

– Set quyền sở hữu và cho phép Snort ghi log vào thư mục chứa log

              chown snort:snort /var/log/snort/

             

2. Cài đặt tập rule cho SNORT

– Tải rule mới nhất từ http://www.snort.org

 

– Giải nén

              tar -xzvf snortrules-snapshot-2.8.tar.gz

              cd rules

              cp * /etc/snort/rules

 

3. Cấu hình snort

File cấu hình /etc/snort/snort.conf

 

– Sửa dòng 46

var HOME_NET 192.168.9.0/24

 

– Sửa dòng 49

var EXTERNAL_NET !$HOME_NET

 

Sửa dòng:

110: var RULE_PATH /etc/snort/rules

 

688:  output database: log, mysql, user=snort password=123456 dbname=snort host=localhost

 

Save lại

 

Thiết Lập Snort khởi động cùng hệ thống:

Tạo một liên kết mềm (symbolic link) của file snort binary đến /usr/sbin/snort

             

              ln -s /usr/local/bin/snort /usr/sbin/snort

 

Snort cung cấp các scrip để khởi động trong thư mục rpm/     ; (thư mục giải nén snort)

              cp /snort/snort-2.8.4.1/rpm/snortd /etc/init.d/

              cp /snort/snort-2.8.4.1/rpm/snort.sysconfig /etc/sysconfig/snort

 

 

Đặt quyền lại cho file snortd :

 

              chmod 755 /etc/init.d/snortd

              chkconfig snortd on

              service snortd start

 

Để khởi động snort ở chế độ debug nếu bạn muốn kiểm tra lỗi:

              /snort/snort-2.8.4.1/src/snort -u snort -g snort -d -c /etc/snort/snort.conf

 

Quản lý snort bằng webmin:

(bước này có thể bỏ qua làm tiếp phần 4)

              – Cài webmin

             

Log vào Webmin, chọn chức năng Webmin Modules, import thêm Snort module vào Webmin:

 

 

– Tích hợp snort vào webmin:

              chép snort-1.1.wbm vào thư mục bung snort

              http:/localhost:10000

              Webmin, chọn Webmin Configuration, Webmin Modules, From uploaded file,

              chỉ đến thư mục chứa snort-1.1.wbm

              tiến hành cài đặt

 

 

 

 

 

4. Tạo CSDL snort với MySQL

 

              #service mysqld start

Trước tiên ta cần set password cho root trong MySQL.

              #mysqladmin -u root password 123456

              #mysql -p

 

Tạo password cho tài khoản snort.

 

              mysql> use mysql;

              mysql> CREATE USER ‘snort’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘123456’;

   

Tạo CSDL cho snort.

              mysql> create database snort;

              mysql> GRANT CREATE, INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE ON snort.* to snort@localhost;

              mysql> flush privileges;

              mysql> exit

Tạo các table từ /snort/snort-2.8.4.1/schemas/create_mysql cho database snort (thư mục gải nén snort)

              mysql -u root -p < /snort/snort-2.8.4.1/schemas/create_mysql snort

              mysql -p

              show databases;

              use snort;

              show tables;

              Quan sát các tables

 

5. Cài đặt BASE và ADODB

 

Web server và PHP đã cài đặt sẵn ta cần cài thêm vài gói pear cho PHP.

 cd snort/snort-2.8.4.1

 pear install Image_Graph-alpha Image_Canvas-alpha Image_Color Numbers_Roman              ; (máy phải online)

 

Cài đặt ADODB

Tải ADODB tại: http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/adodb/

cp adodb480.tgz /var/www/html/

cd /var/www/html/

tar -xzvf adodb480.tgz

 

Cài BASE

 

Tải BASE tại: http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/secureideas/base-1.4.2.tar.gz

 

#cp /snort/base-1.4.4.tar.gz /var/www/html/

#tar -zxvf base-1.4.4.tar.gz

 

#mv base-1.4.4/ base/

#cd base

#cp base_conf.php.dist base_conf.php

 

#vi base_conf.php

Sửa các dòng sau:

57       $BASE_urlpath = ‘/base’;

79          $DBlib_path = ‘/var/www/html/adodb’;

101       $alert_dbname   = ‘snort’;

105       $alert_password = ‘123456’;

108       $archive_exists   = 1; # Set this to 1 if you have an archive DB

109       $archive_dbname   = ‘snort’;

112       $archive_user     = ‘snort’;

113       $archive_password = ‘123456’;

355       $external_whois_link = ‘index.php’;

382       $external_dns_link = ‘index.php’;

385       $external_all_link = ‘index.php’;

 

Save lại

#service snortd restart

#service httpd restart

 

6. Kiểm tra

Tại máy win2k3 chạy Nmap, nhập địa chỉ máy Linux 192.168.1.10 để tiến hành do thám

 

 

 Mở IE truy cập Snort: 192.168.1.10/base

 Cửa sổ hiện thị thông tin tóm tắt về các cảnh báo mà Snort bắt được

 

 

 

Chọn Most recent 15 Unique Alerts xem 15 cảnh báo gần đây nhất

 

 

Chọn Most frequent 5 Unique Alerts: xem thông tin về 5 cảnh báo xảy ra nhiều nhất

 

 

 

Source addres: Số lượng host tham gia cuộc tấn công

              Trong trường hợp này là 1, chọn số 1

 

 

 

 1. –          Src IP address: địa chỉ máy thực hiệc cuộc do thám 192.168.1.2

 

 

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 7.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Triển khai snort trên CentOS, 7.5 out of 10 based on 2 ratings

Other Posts in this category

No more posts found in this category
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.