buy custom essays onlinebuy custom essays online

Windows Server 2008 Terminal Services Gateway Server
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2008 » Windows Server 2008 Terminal Services Gateway Server

Windows Server 2008 Terminal Services Gateway Server

TS Gateway Server

(Windows Server 2008 Terminal Services Gateway Server)

I. Giới thiệu

TS Gateway là một role service của Windows Server 2008 cho phép remote user dùng Remote Desktop Connection (RDC) kết nối với tài nguyên trong mạng LAN thông qua mạng Internet mà không cần đến VPN. TS Gateway đóng gói dữ liệu Remote Desktop Protocol (RDP) qua kênh SSL của giao thức HTTPs. Vì TS Gateway truyền dữ liệu RDP đến port 443 nên có thể vượt qua firewall chặn port 3389 (port được dùng trong kết nối RDP).

Bài lab gồm các bước sau:

1. Cài đặt Stand-alone root CA

2. Xin Server Authentication certificate cho máy TS Gateway server

3. Cài đặt TS Gateway role service

4. Cấu hình Terminal Services client

II. Chuẩn bị

Mô hình gồm máy:

– Máy DC (W2K8)

– Máy TS Gateway server (W2K8)

– Máy Terminal Services client (W2K8 hoặc Vista SP1)

+—-+  172.16.1.0/24   +————+  192.168.1.0/24  +——–+

| DC |——————| TS Gateway |——————| Client |

+—-+ 1.32        1.31 +————+ 1.31        1.39 +——–+

Địa chỉ IP:

LAN Cross
DC (PC32) disabled IP/SM: 172.16.1.32

DG: 172.16.1.31

DNS: 172.16.1.32

TS Gateway Server (PC31) IP/SM: 192.168.1.31

DG: 192.168.1.200

DNS: trống

IP/SM: 172.16.1.31

DG: trống

DNS: 172.16.1.32

Client (PC39) IP/SM: 192.168.1.39

DG: 192.168.1.200

DNS: 203.162.4.191

disabled

Máy DC (pc32.nhatnghe32.local):

– tạo user account u1 (password=123)

– tạo group TS Gateway

– add user u1 vào group Remote Desktop Users và TS Gateway

– Enable Remote Desktop

– Chỉnh Default Domain Controllers Policy -> User Rights Assignment: Add group Remote Desktop Users vào policy Allow log on through Terminal Services

Máy TS Gateway server join domain (pc31.nhatnghe32.local).

III. Thực hiện

1. Cài đặt Stand-alone root CA (thực hiện trên máy TS Gateway server)

B1: Mở Server Manager -> Add Roles

B2: Chọn Next -> Chọn Active Directory Certificate Services -> Next -> Next

TS-Gateway-Server002.jpg

B3: Chọn Certification Authority Web Enrollment -> Chọn Add Required Role Services -> Next

TS-Gateway-Server004.jpg

B4: Chọn Standalone -> Next -> chọn Root CA -> Next -> Next -> Next -> Next -> Next -> Next -> Next -> Next

TS-Gateway-Server006.jpg

B5: Chọn Install -> Close

TS-Gateway-Server008.jpg

2. Xin Server Authentication certificate cho máy TS Gateway server (thực hiện trên máy TS Gateway server)

Chỉnh Internet Options

B1: Mở IE -> Chọn Tools -> Chọn Internet Options -> Chọn tab Security -> Chọn Local intranet -> kéo thanh trượt xuống mức Low -> OK

TS-Gateway-Server010.jpg

Request Server Authentication certificate cho máy VPN server

B2: Trên thanh địa chỉ nhập http://localhost/certsrv -> Chọn Request a certificate

TS-Gateway-Server012.jpg

B3: Chọn advanced certificate request

TS-Gateway-Server014.jpg

B4: Chọn Create and submit a request to this CA -> chọn Yes

TS-Gateway-Server016.jpg

B5: Điền các thông tin sau:

Name: pc31.nhatnghe32.local

Type of Certificate Needed: chọn Server Authentication Certificate

Chọn Mark keys as exportable

Chọn Submit -> Yes

TS-Gateway-Server018.jpg

B6: Chọn Home để về lại trang http://localhost/certsrv

TS-Gateway-Server020.jpg

Issue certificate cho VPN server

B7: Chọn Start -> Programs -> Admin Tools -> Certification Authority -> Pending Requests -> Right click lên certificate vừa request -> Chọn Issue

TS-Gateway-Server022.jpg

Install certificate

B8: Quay lại IE. Chọn View the status of a pending certificate request

TS-Gateway-Server024.jpg

B9: Chọn Server Authentication Certificate -> Chọn Yes

TS-Gateway-Server026.jpg

B10: Chọn Install this certificate -> Chọn Yes

TS-Gateway-Server028.jpg

Export certificate sang Local Computer store

B11: Chọn Start -> Run -> mmc -> OK

Chọn File -> Add/Remove Snap-in…

Chọn Certificates -> Chọn Add

TS-Gateway-Server030.jpg

B12: Chọn My user account -> Finish

TS-Gateway-Server032.jpg

B13: Chọn Add

TS-Gateway-Server034.jpg

B14: Chọn Computer account -> Next

TS-Gateway-Server036.jpg

B15: Chọn Local computer -> Finish

TS-Gateway-Server038.jpg

B15: Chọn OK

TS-Gateway-Server040.jpg

B16: Chọn Certificates – Current User -> Personal -> Certificates -> Right click certificate -> All Tasks -> Export -> Next

TS-Gateway-Server042.jpg

B17: Chọn Yes, export the private key -> Next -> Next

TS-Gateway-Server044.jpg

B18: Nhập password và confirm password -> Next -> Browse

TS-Gateway-Server046.jpg

B19: Nhập c:\tsgateway -> Save

TS-Gateway-Server048.jpg

B20: Chọn Next -> Finish -> OK

TS-Gateway-Server050.jpg

B21: Certificates (Local Computer) -> Personal -> Right click Certificates -> All Tasks -> Import… -> Next -> Browse

TS-Gateway-Server052.jpg

B22: Chọn file tsgateway.pfx -> Open

TS-Gateway-Server054.jpg

B23: Chọn Next

TS-Gateway-Server056.jpg

B24: Nhập password -> Next -> Next -> Finish -> OK

TS-Gateway-Server058.jpg

B25: Xóa certificate mọi mục đích (all purpose) (ví dụ trong hình là nhatnghe32-PC31-CA)

TS-Gateway-Server060.jpg

3. Cài đặt TS Gateway role service (thực hiện trên máy TS Gateway server)

B1: Mở Server Manager -> Roles -> Add Roles -> Next -> Chọn Terminal Services -> Next -> Next

TS-Gateway-Server062.jpg

B2: Chọn TS Gateway -> Add Required Role Services -> Next

TS-Gateway-Server064.jpg

B3: Chọn certificate pc31.nhatnghe32.local -> Next

TS-Gateway-Server066.jpg

B4: Chọn Next

TS-Gateway-Server068.jpg

B5: Add group NHATNGHE32\TS Gateway -> Next

TS-Gateway-Server070.jpg

B6: Chọn Next

TS-Gateway-Server072.jpg

B7: Chọn Allow users to connect to any computer on the network -> Next -> Next

TS-Gateway-Server074.jpg

B8: Chọn Next -> Next -> Next

TS-Gateway-Server076.jpg

B9: Chọn Install

TS-Gateway-Server078.jpg

B10: Chọn Close

TS-Gateway-Server080.jpg

4. Cấu hình Terminal Services client (thực hiện trên máy Terminal Services client)

Chỉnh hosts file

B1: Mở Windows Explorer. Mở file hosts (trong C:\Windows\System32\drivers\etc)

Thêm một dòng với nội dung: Địa-chỉ-IP-card-LAN-máy-VPN-server     tên-máy-VPN-server

TS-Gateway-Server082.jpg

Download CA certificate về máy client

B2: Mở IE. Đưa địa chỉ http://pc31.nhatnghe32.local vào Trusted sites

B3: Trên thanh địa chỉ nhập http://pc31.nhatnghe32.local/certsrv -> Chọn Turn on automatic Phishing Filter -> OK

B4: Chọn Download a CA certificate, certificate chain, or CRL

TS-Gateway-Server084.jpg

B5: Chọn Download CA certificate

TS-Gateway-Server086.jpg

B6: Chọn Open

TS-Gateway-Server088.jpg

B7: Chọn Install Certificate… -> Next

TS-Gateway-Server090.jpg

B8: Chọn Next -> Finish -> OK -> OK

TS-Gateway-Server092.jpg

Copy CA certificate vào Local Computer, Trusted Root Certification Authority store

B9: Chọn Start -> Run -> mmc

Đưa Certificates – Current User và Certificates (Local Computer) vào console

TS-Gateway-Server094.jpg

B10: Chọn Certificates – Current User -> Intermediate Certification Authorities -> Certificates

Right click CA certificate -> Copy

TS-Gateway-Server096.jpg

B11: Chọn Certificates (Local Computer) -> Trusted Root Certification Authorities

Right Click Certificates -> Paste

TS-Gateway-Server098.jpg

B12: Xán nhận CA certificate đã được đưa vào Local Computer store

TS-Gateway-Server100.jpg

B13: Start -> Programs -> Accessories -> Remote Desktop Connection -> Options

TS-Gateway-Server102.jpg

B14: Chọn tab Advanced -> Settings

TS-Gateway-Server104.jpg

B15: Chọn Use these TS Gateway server settings -> Mục Server name: nhập pc31.nhatnghe32.local -> OK

TS-Gateway-Server106.jpg

B16: Chọn tab General -> nhập địa chỉ IP máy DC (172.16.1.32) -> Connect

TS-Gateway-Server108.jpg

B17: Nhập nhatnghe32\u1 và password -> OK -> Kết nối thành công

TS-Gateway-Server110.jpg

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Windows Server 2008 Terminal Services Gateway Server, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.