buy custom essays onlinebuy custom essays online

Triển khai DFS trên nền windows server 2008 với nhiều DC chạy song song
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2008 » Triển khai DFS trên nền windows server 2008 với nhiều DC chạy song song

Triển khai DFS trên nền windows server 2008 với nhiều DC chạy song song

 

Triển khai DFS trên nền windows server 2008 với nhiều DC chạy song song

*Giới thiệu:

Mô hình sử dụng 2 Domain Controller nhằm cân bằng tải trong công tác chứng thực cho các client khi log on vào hệ thống, Trong trường hợp có 1DC bị lỗi không thể chứng thực thì có DC còn lại thay thế.

Kết hợp chia tải cho DNS server trong việc phân giải tên ra IP address.

Đồng thời giảm tải cho File server và tăng khả năng chịu lỗi khi có 1 file server bị lỗi thì vẫn còn File server kia thay thế. (Trong mô hình này sử dụng 2 DC làm file server)

           

DFS-DC-song-song001.gif

1.   Nâng cấp hệ thống lên domain

-Cấu hình thông số IP address và Pre.DNS server về pc làm DC

DFS-DC-song-song002.jpg

-Tại hộp thoại run gõ lệnh: DCPROMO nâng cấp lên domain

-Hộp thoại wellcome chọn use advanced mode, lick next

DFS-DC-song-song003.jpg

-Hộp thoại Operating System Compatibility lick next

DFS-DC-song-song004.jpg

-Hộp thoại Choose a deployment configuration chọn Create a new domain in a new forest, đây là máy domain đầu tiên trong hệ thống

DFS-DC-song-song005.jpg

-Hộp thoại Name the forest root domain, đặt fully qualified domain name: DomNN.com

DFS-DC-song-song006.jpg

-Hộp thoại Domain NetBIOS name chọn Next

DFS-DC-song-song007.jpg

-Hộp thoại Set forest functional level chọn mode windows server 2003 (để triển khai read only domain controller trong những bài kế tiếp, tính năng mới trong win2k8)

DFS-DC-song-song008.jpg

-Hộp thoại Set domain functional level  chọn mode windows server 2003, lick next

DFS-DC-song-song009.jpg

-Hộp thoại Additional domain controller options, chọn DNS server, lick next

DFS-DC-song-song010.jpg

-Hộp thoại thông báo trong hệ thống chưa có DNS,  chọn Yes đi tiếp

DFS-DC-song-song011.jpg

-Hộp thoại Location database, log file and sysvol để đường dẫn default lick next

DFS-DC-song-song012.jpg

-Hộp thoại Directory services restore mode administrator password, đặt password kiểu : P@ssword

DFS-DC-song-song013.jpg

-Hộp thoại Summary lick Next

DFS-DC-song-song014.jpg

-Hộp thoại Waiting check vào ô Reboot on completion

DFS-DC-song-song015.jpg

DFS-DC-song-song015.jpg

yk

-Sau khi hòan tất máy sẽ tự động retart. Log on bằng quyền domain admin, bổ sung database DNS: tạo reverse lookup zone 16.168.192

-Cho các máy còn lại join domain DC1.

2.   Triển khai Additional domain controller

-Trên PC sẽ làm chức năng DC2 trong hệ thống, tại hộp thoại run gõ lệnh DCPROMO để nâng cấp lên thành Additional domain controller

DFS-DC-song-song016.jpg

-Hộp thoại Welcome check vào ô User advanced mode, lick next

DFS-DC-song-song003.jpg

-Hộp thoại Operating System Compatibility chọn next

DFS-DC-song-song004.jpg

-Hộp thoại Choose a deployment configuration check vào ô Existing forest và Add a domain controller to an existing domain

DFS-DC-song-song017.jpg

-Hộp thoại Network credentials gõ tên domain đang sử dụng và check vào ô My current logged on credentials

DFS-DC-song-song018.jpg

-Hộp thoại select a domain chọn DomNN.com ,lick next

DFS-DC-song-song019.jpg

-Hộp thoại Select a site chọn default-first-site-name, lick next

DFS-DC-song-song020.jpg

-Hộp thoại Additional domain controller options check vào Dns và Global catalog

DFS-DC-song-song021.jpg

-Hộp thoại thông báo kế tiếp chọn Yes

DFS-DC-song-song022.jpg

-Hộp thoại Install from media chọn vào ô Replicate data over the network from an existing domain controller

DFS-DC-song-song023.jpg

-Hộp thoại Source domain controller chọn vào ô Use this specific domain controller ,chon DC1.DomNN.com, lick next

DFS-DC-song-song024.jpg

-Hộp thoại Location database, log files, and sysvol để default , lick next

DFS-DC-song-song012.jpg

-Hộp thoại Directory service restore mode administrator password đặt password kiểu P@ssword

DFS-DC-song-song025.jpg

-Hộp thoại Summary chọn next

DFS-DC-song-song026.jpg

-Hộp thoại Waiting check vào ô Reboot on completion

DFS-DC-song-song027.jpg

-Sau khi hòan tất quá trình nâng cấp ,server DC2 sẽ tự động restart lại. Kiểm tra DNS server sẽ thấy 2 record GC, như vậy 1 trong hai máy DC gặp sự cố sẽ có máy còn lại đứng ra chứng thực khi user log on vào trong hệ thống.

3.   Triển khai DFS

-Trong mô hình này, sử dụng 2 máy DC làm File server dùng DFS để Replicate dữ liệu trong hệ thống đề phòng sự cố ,nếu file server này chết sẽ còn file server còn lại giải quyết nhu cầu lưu trữ trong hệ thống luôn được đáp ứng, đồng thời mô hình DFS sẽ giúp cân bằng tải cho File server trong hệ thống.

a.    Cài File Service

-Chọn Start -> Programs -> Administrative tools -> Server Manager

-Trong cửa sổ Server Manager lick phải chuột lên mục Roles chọn Add roles

DFS-DC-song-song028.jpg

-Hộp thoại Before you begin chọn next

DFS-DC-song-song029.jpg

-Hộp thoại Select server roles đánh dấu chọn vào ô File services

DFS-DC-song-song030.jpg

-Hộp thoại File service lick next

DFS-DC-song-song031.jpg

-Hộp thoại Select roles service đánh dấu chọn vào ô Distributed File System

DFS-DC-song-song032.jpg

-Hộp thoại Create a DFS namespace đánh dấu chọn vào ô Create a namespace later use the DFS management …..

DFS-DC-song-song033.jpg

-Hộp thoại Confirm Installation Selection chọn Install

DFS-DC-song-song034.jpg

-Hộp thoại Installation Progress, chờ hệ thống cài đặt trong giây lát

DFS-DC-song-song035.jpg

-Hộp thoại Install Results bảo đảm có thông báo Installation Succeeded

DFS-DC-song-song036.jpg

b.    Cài đặt và cấu hình DFS

i.    Tạo Namespace

-Chọn Menu Start -> Programs -> Administrative tools -> DFS management

-Trong cửa sổ DFS management lick chuột phải vào mục Namespace chọn New namespace…

DFS-DC-song-song037.jpg

-Hộp thoại Namespace server chọn Browse

DFS-DC-song-song038.jpg

-Hộp thoại select computer chọn DC1 -> OK

DFS-DC-song-song039.jpg

-Hộp thoại kế tiếp  Namespace name and setting : khai báo tên folder chứa dữ liệu sẽ public trong hệ thống cho user truy cập lấy tài nguyên cũng như lưu trữ dữ liệu…Và chọn mục Edit Setting…

DFS-DC-song-song040.jpg

-Hộp thoại Edit Setting đánh dấu chọn vào ô User custom permissions và lick chuột vào mục Customize (phân quyền share cho user trong hệ thống)

DFS-DC-song-song041.jpg

-Hộp thoại Permission for DATA cho Group Everyone quyền Full Control ở cột Allow; sau đó chọn OK

DFS-DC-song-song042.jpg

-Trở về hộp thoại Edit Setting chọn OK

DFS-DC-song-song043.jpg

-Trở về hộp thoại Namespace name and setting chọn Next

DFS-DC-song-song044.jpg

-Hộp thoại Namespace type đánh dấu chọn vào ô Domain-base namespace và lick next

DFS-DC-song-song045.jpg

-Hộp thoại Review Setting and Create Namespace chọn Create

DFS-DC-song-song046.jpg

-Hộp thoại Confirmation bảo đảm hệ thống thông báo Success và chọn Close

DFS-DC-song-song047.jpg

ii.    Chọn Server để Replicate dữ liệu

-Trong cửa sổ DFS Management lick chuột phải lên Namespace mới tạo chọn Add namespace server

DFS-DC-song-song048.jpg

-Hộp thoại Add namespace server lick chuột vào mục Browse chọn server DC2(đóng vai trò file server thứ 2) và chọn Edit setting  phân quyền Share Permissions

DFS-DC-song-song049.jpg

-Hộp thoại Edit Setting đánh dấu chọn Use Custom Permissions và chọn Customize

DFS-DC-song-song050.jpg

-Hộp thoại Permissions For DATA cho Group Everyone quyền Full Control ở cột Allow,chọn OK

DFS-DC-song-song042.jpg

-Trở lại hộp thoại Edit Setting chọn OK

DFS-DC-song-song051.jpg

-Trở lại hộp thoại Add Namespace Server chọn OK

DFS-DC-song-song052.jpg

-Đợi hệ thống kiểm tra trong giây lát

DFS-DC-song-song053.jpg

-Trở lại cửa sổ DFS Management kiểm tra Tab Namespace Server bảo đảm có DC1 & DC2 làm file server

DFS-DC-song-song054.jpg

iii.    Cấu hình replication group nhằm mục đích đồng bộ giữ liệu của file servers

-Cửa sổ DFS Management lick chuột phải lên mục Replication chọn New Replication Group

DFS-DC-song-song055.jpg

-Hộp thoại Replication Group Type đánh dấu chọn Multipurpose replication group và lick next

DFS-DC-song-song056.jpg

-Hộp thoại Name and Domain đặt tên cho Replication Group : File Server

-Chọn Domain : DomNN.com  sau đó lick next

DFS-DC-song-song057.jpg

-Hộp thoại Replication Group Member lick ADD và chọn thành viên là DC1 & DC2 sau đó chọn next

DFS-DC-song-song058.jpg

-Hộp thoại Topology Selection chọn Full Mesh và lick next

DFS-DC-song-song059.jpg

-Hộp thoại Replication Group Schedule and Bandwidth

.Đây là tính năng mới của DFS trên windows server 2008, bạn có thể lựa chọn băng thông khi các máy server đồng bộ dữ liệu (replication) và lập lịch replication

.Chọn Replicate continuously using the specified bandwidth :Full (cho phép đồng bộ dữ liệu 24g trong ngày và 7 ngày trong tuần với băng thông Full; tùy chọn)

DFS-DC-song-song060.jpg

-Hộp thoại Primary Member chọn DC1

DFS-DC-song-song061.jpg

-Hộp thoại Folder to Replicate chọn ADD

DFS-DC-song-song062.jpg

-Hộp thoại Browsr for folder bung partition C:\ chọn DFSRoots

DFS-DC-song-song063.jpg

-Hộp thoại Add Folder to Replicate  bảo đảm local path : C:\DFSRoots

-Chọn Permissions

DFS-DC-song-song064.jpg

-Sau đó chọn Custom Permission và Edit Permission nhằm mục đích phân quyền NTFS cho User trong hệ thống

DFS-DC-song-song065.jpg

-Hộp thoại Permission for folder chọn ADD

DFS-DC-song-song066.jpg

-Add 2 Group :Domain User & Creator owner

DFS-DC-song-song067.jpg

-Cho Group Domain User quyền đọc và ghi dữ liệu

DFS-DC-song-song068.jpg

-Cho Group Creator owner quyền Full Control ở cột allow và chọn OK

DFS-DC-song-song069.jpg

– Trở lại hộp thoại ADD Folder to Replicate chọn OK

DFS-DC-song-song070.jpg

-Trở lại cửa sổ Folder To Replicate chọn Next

DFS-DC-song-song071.jpg

-Cửa sổ Local Path of DFSRoots on other Member chọn DC2 và lick chuột vào mục Edit bên dưới DFS-DC-song-song072.jpg

-Hộp thoại Edit chọn Enable và chọn Browse ,dẫn đến folder  DFSRoots  và OK

DFS-DC-song-song073.jpg

-Trở lại hộp thoại Edit chọn OK

DFS-DC-song-song074.jpg

-Trở lại cửa sổ Local Path of DFSRoots on Other Members, bảo đảm có thành viên là DC2 và đường dẫn là C:\DFSRoots

DFS-DC-song-song075.jpg

-Cửa sổ Review Setting and Create Replication Group chon CREATE

DFS-DC-song-song076.jpg

-Cửa sổ Confirmation bảo đảm Success và chọn Close DFS-DC-song-song077.jpg

-Hộp thoại Replication Delay chọn Close DFS-DC-song-song078.jpg

-Kết quả trong cửa sổ DFS Management mục Replication có Replication Group  là File Server vừa tạo và cấu hình xong DFS-DC-song-song079.jpg

4.   Kiểm tra kết quả

-Client join domain DomNN.com

-Network access vào file server, map folder Data về máy

DFS-DC-song-song080.jpg

-Tạo dữ liệu để test

DFS-DC-song-song081.jpg

-Kiểm tra folder Data trên cả hai máy file server (DC1 & DC2)

Trên DC1 co file text “Kiem tra”

DFS-DC-song-song082.jpg

Trên DC2 co file text “kiem tra”

DFS-DC-song-song082.jpg

Giả lập 1 File server chết (1DC chết) ,Client trong hệ thống vẫn log on và truy cập file server !

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: nhatnghe.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Triển khai DFS trên nền windows server 2008 với nhiều DC chạy song song, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.