buy custom essays onlinebuy custom essays online

Microsoft System Center Service Manager – Phần 3: Cấu hình ban đầu
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Home » Hệ điều hành » Windows Server 2008 » Microsoft System Center Service Manager – Phần 3: Cấu hình ban đầu

Microsoft System Center Service Manager – Phần 3: Cấu hình ban đầu

Trong phần ba của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng và cấu hình Service Manager.

Cuối phần hai của loạt bài này, chúng ta đã cài đặt xong Service Manager và sẵn sàng chạy. Sau đây chúng ta sẽ khởi chạy phần mềm và khám phá cách hoạt động cũng như học cách sử dụng các tính năng của nó. Để khởi chạy Service Manager, từ máy tính đã cài đặt Service Manager Console, vào Start >All Programs > Microsoft System Center > Service Manager 2010 > Service Manager Console.

Lần đầu khi chạy Service Manager trên hệ thống mới, bạn sẽ thấy hộp thoại như thể hiện trong hình 1 bên dưới. Bạn cần chỉ định tên của máy chủ Service Manager và kích nút Connect để tiếp tục. Khi thực hiện thao tác trên, hệ thống sẽ được khởi tạo, quá trình khởi tạo này sẽ mất đôi chút thời gian để hoàn tất.


Hình 1: Kết nối tới hệ thống Service Manager

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy giao diện Service Manager console như thể hiện trong hình 2 bên dưới.


Hình 2: Service Manager console

Như những gì bạn thấy, có một số bước cần thực hiện để có thể sử dụng hệ thống Service Manager. Mặc dù vậy, bước đầu tiên cần thực hiện là đăng ký hệ thống Service Manager với thành phần Data Warehouse. Đây là bước cho phép báo cáo trong môi trường Service Manager.

Đăng ký với Data Warehouse

Quá trình đăng ký được thực hiện thông qua wizard được khởi tạo bằng cách kích liên kết Register with Service Manager Data Warehouse. Màn hình đăng ký của wizard được thể hiện trong hình 3. Đây là màn hình phác thảo mục đích của wizard. Kích Next để tiếp tục.


Hình 3: Khởi chạy Data Warehouse Registration Wizard

Màn hình tiếp theo yêu cầu bạn chỉ định tên của máy chủ quản lý Data warehouse. Đánh vào tên máy chủ và bảo đảm rằng kết nối làm việc, kích nút Test Connection.


Hình 4: Chọn tên máy chủ Data warehouse

Mẹo:

Nếu kết nối không thành công, hãy thẩm định tường lửa Windows trên máy chủ Data warehouse được cấu hình cho phép sự truyền thông với Service Manager Management server của bạn. Trong hình 5, chúng tôi cung cấp sơ đồ truyền thông để trợ giúp bạn cách cấu hình tường lửa Windows cho mỗi thành phần Service Manager. Cho ví du, nếu dự định import các thông tin từ Active Directory, bạn cần cho phép lưu lượng gửi vào (incoming) từ hệ thống Service Manager trên cổng 389.


Hình 5: Sơ đồ truyền thông Service Manager

Sau khi đã thẩm định sự truyền thông với máy chủ Data Warehouse xong, hãy chuyển sang cấu hình các chứng chỉ được sử dụng nhằm truy cập máy chủ data warehouse. Trong hình 6, bạn sẽ thấy chúng tôi đã chọn tài khoản mặc định DW_EXAMPLE SecureReference. Cần lưu ý tài khoản mà bạn chọn cần phải là thành viên của nhóm quản trị nội bộ trên máy chủ Data Warehouse.


Hình 6: Cung cấp các chứng chỉ để sử dụng cho Data Warehouse

Trước khi kích nút Create để bắt đầu quá trình, hãy xem lại các tùy chọn để bảo đảm rằng chúng sẽ làm việc trong cài đặt của bạn.


Hình 7: Xem lại các lựa chọn của bạn

Sau khi đăng ký hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo chỉ thị rằng đăng ký data warehouse đã hoàn tất. Kích nút Close để kết thúc.


Hình 8: Quá trình đăng ký Data Warehouse thành công

Thời gian để hoàn tất quá trình triển khai đầy đủ diễn ra khá lâu. Sau đó bạn sẽ nhận được thông báo như thể hiện trong hình 9. Có thể bỏ qua thông báo này vì nó chỉ mang tính thông tin đơn thuần.


Hình 9: Thông báo về việc có thể xem các báo cáo sau khi triển khai gói quản lý

Mặc dù vậy, quá trình vẫn chưa hoàn tất, bạn sẽ thấy một số tùy chọn trong vùng điều hướng. Đặc biệt như thể hiện trong hình 10, có các mục Data Warehouse và Reporting trên menu. Chọn tùy chọn Data Warehouse và kích Data Warehouse Jobs để lấy danh sách các công việc có liên quan đến thành phần Service Manager Data warehouse. Hình này cũng thể hiện danh sách một số công việc mặc định của Service Manager.


Hình 10: Tùy chọn điều hướng mới có sẵn

Cấu hình các công việc của Data Warehouse

Mặc định, không phải tất cả các lịch trình cho các công việc đều được kích hoạt, tuy nhiên bạn có thể khắc phục điều đó.

Để kích hoạt các công việc cần thiết cho thành phần Data Warehouse, bạn cần khởi chạy PowerShell với tư cách quản trị viên. Sau khi đã khởi chạy xong PowerShell, hãy thực hiện các lệnh trong bảng dưới đây.

Lệnh Mô tả lệnh
Add-PSSnapIn SMCmdletSnapIn Lệnh này sẽ bổ sung thêm một snap-in vào PowerShell để kích hoạt các lệnh Service Manager.
Enable-SCDWJobSchedule -JobName Extract_DW_Example Cho phép lập lịch trình công việc quản lý sự đồng bộ của Data Warehouse. Thay thế “DW_Example” bằng tên của nhóm quản lý Data Warehouse của bạn.
Enable-SCDWJobSchedule -JobName Extract_HQ Cho phép lập lịch trình quản lý việc trích rút dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Service Manager. Thay thế “HQ” bằng tên của nhóm quản lý Service Manager của bạn.
Enable-SCDWJobSchedule -JobName Transform.Common Cho phép công việc sử dụng dữ liệu thô, định dạng lại hay hợp nhất để chuyển thành định dạng cuối cùng sử dụng cho việc báo cáo.
Enable-SCDWJobSchedule -JobName Load.Common Lệnh này cho phép truy vấn dữ liệu từ data warehouse.

 

 

 

 

 

 

Cần lưu ý, khi đã kích hoạt một công việc nào đó và công việc đó đang chạy, bạn có thể quan sát một số thông tin chi tiết bằng cách kích đúp vào tên công việc trong Service Manager console. Cho ví dụ, nếu kích đúp vào Extract_DW_Example như thể hiện trong hình 11, chúng ta sẽ thấy một cửa sổ xuất hiện như thể hiện trong hình 11. Cửa sổ này thông báo cho bạn chính xác modul nào đã hoàn tất. Lúc này, không quan tâm nhiều về các modul. Bạn chỉ cần hiểu rằng mình có thể thấy trạng thái của chúng.


Hình 11: Trạng thái công việc

Kết nối với Active Directory

Khi data warehouse đã kết nối với hệ thống Service Manager, chúng ta hãy quay sự tập trung sang kết nối với Active Directory. Bộ Active Directory connector của Service Manager cho phép bạn có thể import người dùng, nhóm người dùng hoặc máy in và các máy tính từ Active Directory như các mục cấu hình trong cơ sở dữ liệu Service Manager. Bạn có khả năng import các mục từ toàn bộ miền hoặc từ một OU (organizational unit) nào đó.

Tạo một connector bằng cách kích tùy chọn Import user accounts with the Active Directory connector trong màn hình Administration Overview như thể hiện trong hình 2. Thao tác này sẽ khởi chạy Active Directory Connector, màn hình chi tiết được thể hiện trong hình 12 bên dưới.


Hình 12: Khởi chạy Active Directory connector wizard

Bạn cần cung cấp tên cho Active Directory connector mới. Nếu thích, cũng có thể cung cấp thêm thông tin mô tả, tuy nhiên điều này chỉ mang tính chất tùy chọn. Hình 13 cung cấp cho bạn giao diện để cung cấp các thông tin này.


Hình 13: Cung cấp tên cho connector

Bước tiếp theo của wizard (hình 14) là một trong hai phần quan trọng nhất của wizard. Trong bước này, cần quyết định phạm vi cho Active Directory connector; có cho phép connector có giao diện mở đối với miền Active Directory hiện hành (Use the domain: example.com) hoặc muốn chọn một miền khác hay hạn chế phạm vi của connector đối với một OU nào đó (Let me choose the domain or OU).

Trong hộp Run As account, cung cấp các chứng chỉ được sử dụng cho tài khoản người dùng có quyền “read” đối với Active Directory. Chúng tôi đã sử dụng Operational System Account. Đây là tài khoản mà bạn chỉ định ở thời điểm cài đặt Service Manager. Trong trường hợp của chúng tôi, Operational System Account được liên kết với example.com\sm. Khi kích nút Next để tiếp tục, hộp thoại Credentials sẽ xuất hiện và yêu cầu cung cấp mật khẩu cho tài khoản.


Hình 14: Chỉ định phạm vi connector

Khi quyết định xong phạm vi, hãy chuyển sang phần đối tượng. Đây là phần quan trọng thứ hai trong wizard này. Bạn có thể import mọi thứ bằng cách chọn All computers, printers, users and user groups hoặc có thể import một số mục cụ thể bằng cách chọn Select individual computers, printers, users and user groups. Nếu chọn các đối tượng riêng lẻ, hãy kích nút Add, chọn kiểu đối tượng và sau đó chọn đối tượng. Trong hình 16, chúng tôi đã chọn các máy tính riêng lẻ cho Service Manager.


Hình 15: Quyết định đối tượng được sử dụng


Hình 16: Chọn đối tượng

Các wizard của Microsoft luôn rất hữu dụng khi nói đến việc trợ giúp tránh lỗi, chúng cung cấp cho bạn màn hình tóm tắt, màn hình này sẽ phác thảo tất cả các quyết định mà bạn đã chọn trong quá trình. Kích nút Create để tạo Active Directory connector mới.


Hình 17: Xác nhận các lựa chọn của bạn

Nếu thấy kết quả hiển thị như trong hình 18 thì quá trình tạo connector mới của bạn đã thực hiện thành công. Để thẩm định rằng connector tồn tại thực sự trong môi trường Service Manager, vào Administration > Connectors. Hình 19 hiển thị ADtoSM connector mới mà chúng ta vừa mới tạo. Nếu sự đồng bộ vẫn chưa khởi đầu, hãy chọn connector và kích nút Synchronize Now. Để xem trạng thái của quá trình đồng bộ, bạn hãy kích mũi tên > ở bên trái của từ Tasks. Hình 20 hiển thị các thông tin cụ thể.


Hình 18: Connector được tạo


Hình 19: Connector mới đã được tạo


Hình 20: Trạng thái đồng bộ Connector

Cuối quá trình đồng bộ, bạn có thể thấy một số đối tượng đã được import từ Active Directory – chẳng hạn như danh sách các đối tượng máy tính – bằng cách vào vùng điều hướng Configuration Items và chọn Configuration Items > Computers > All Windows Computers. Trong hình 21, bạn sẽ thấy có ba đối tượng máy tính đã được import từ Active Directory. Có các hệ thống Service Manager (cộng với domain controller) trong miền ví dụ của chúng tôi. Trong hình 22, chúng tôi đã chọn tùy chọn Users bên dưới Configuration Items để cho các bạn thấy người dùng đã được import.


Hình 21: Ba đối tượng máy tính được import


Hình 22: Danh sách người dùng đã import trong Service Manager

Kết luận

Trong phần ba này, chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt hệ thống Service Manager, các thành phần Service Manager và data warehouse làm việc với nhau khá tốt. Trong phần bốn, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các bước cấu hình cần thiết để sử dụng hệ thống Service Manager, gồm có các tùy chọn thiết lập có liên quan đến các vấn đề, sự việc, hành động, các yêu cầu thay đổi và việc sử dụng dữ liệu.

 

 

© 2012, Quản trị mạngNguồn: Quantrimang.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Microsoft System Center Service Manager – Phần 3: Cấu hình ban đầu, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Post a Comment 

You must be logged in to post a comment.